15f88afb-6ea0-4067-acc9-3a4db95e67bd


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

м. Володимир

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮАІНЕТ+», що є юридичною особою, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України; надалі – «Постачальник»,

керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Споживач»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Постачальника, укласти цей Публічний договір (оферту) про надання електронних комунікаційних послуг (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно- правових актів, що регламентують діяльність у сфері електронних комунікацій, на наступних умовах.

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта – пропозиція Постачальника (викладена на Сайті Постачальника), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

Договір – договір про надання електронних комунікаційних послуг, укладений між Постачальником та Споживачем на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Споживачем її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Споживачем умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.

Споживач – отримувач електронних комунікаційних послуг, що отримує послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до електронної комунікаційної мережі Кінцевого обладнання, що перебуває у його власності або користуванні.

Кінцеве обладнання — обладнання Споживача (комп’ютер, модем тощо), необхідне для отримання Послуг та призначене для з’єднання з пунктом закінчення електронної комунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до електронних комунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Споживача повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій та/або використання радіочастотного спектру та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в електронних комунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Логін (Мережевий ідентифікатор Споживача) — унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

IP – адреса Споживача – виділена IP-адреса Споживача, що використовується для передавання даних Споживачем через Електронну комунікаційну мережу Постачальника.

Cайт Постачальника – офіційна веб-сторінка Постачальника в Інтернет, яка знаходиться за адресою uainet.net, та є основним джерелом інформування Споживачів.

Особистий кабінет — апаратно-програмний комплекс, вхід на який здійснюється через Сайт Постачальника, користуючись яким, Споживач може самостійно змінювати Тарифні плани, отримувати інформацію щодо обсягів наданих Послуг та самостійно замовляти Послуги, переглядати баланс на особовому рахунку тощо.

Тарифний план або Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Споживачу Постачальником, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг.

«Електронна комунікаційна мережа» - комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Електронна комунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Постачальника (послуга з доступу до мережі Інтернет, та/або інші електронні комунікаційні послуги), спрямований на задоволення потреб Споживачів у сфері електронних комунікацій та надається Постачальником у відповідності до умов діючих Тарифів.

Додаткові послуги — послуги Постачальника, які не входять у відповідний обраний Споживачем Тарифний план та замовляються Споживачем окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку, регламентованому Постачальником.

Заява про приєднання – документ у письмовому вигляді, який підписується Споживачем щодо підключення Постачальником Кінцевого обладнання Споживача до обладнання Постачальника, містить в собі обов’язкові реквізити Споживача, адресу підключення (надання) Послуг та основні технічні характеристики Послуг.

Розрахунковий період – період, який дорівнює календарному місяцю, на початку якого здійснюється списання грошових коштів з Особового рахунку Споживача в розмірі вартості щомісячних платежів, передбачених обраним(и) Споживачем Тарифним(и) планом(нами) та замовлених додаткових Послуг, що мають надаватись протягом такого календарного місяця. Розрахунковий період починається з першого календарного дня місяця та закінчується останнім календарним днем такого місяця.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Постачальник зобов’язується надавати Споживачу на платній основі електронні комунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів і технологій (надалі – Послуги) відповідно до обраних Споживачем Тарифних планів або Тарифів із числа установлених Постачальником (надалі – Тарифи), а Споживач користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, Тарифів, Умов надання електронних комунікаційних послуг Постачальника (надалі – Умови), інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері електронних комунікацій. Надання Послуг починається після повної сплати Споживачем вартості підключення до електронної комунікаційної мережі Постачальника (надалі – мережа) відповідно до діючих на момент підключення Тарифів.

  2. Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.

  3. Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором встановлені в Умовах та Заяві про приєднання.

  4. Фактичне отримання Споживачем певної Послуги та користування нею означає, що така Послуга була замовлена Споживачем з урахуванням, в т.ч. положень невід’ємних частин Договору.

  5. Тимчасове скорочення чи інше обмеження Постачальником в наданні Послуг допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором.

  6. Послуги надаються Споживачу за адресою, зазначеною у Заяві про приєднання до цього Договору.

  7. Постачальник забезпечує Споживачу швидкість передачі даних, відповідно до показників, встановлених центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра для універсальної електронної комунікаційної послуги.

 2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір укладається шляхом Акцепту (приєднання) Споживача до цього Договору наступним чином:

   1. Споживачі, які раніше отримували Послуги від Постачальника на підставі письмового договору, приєднуються до цього Договору шляхом оплати Послуг Постачальника та/або шляхом продовження користування Послугами Постачальника. Такими діями Споживач також підтверджує актуальність наданої раніше Постачальнику інформації про себе.

   2. Споживачі, які вперше звертаються за наданням Послуг до Постачальника, приєднуються до цього Договору:

    • шляхом надання Постачальнику заповненої та підписаної Заяви про приєднання до цього Договору, яка після її отримання Постачальником стає невід’ємною частиною цього Договору, та підтверджується шляхом оплати Послуг Постачальника. Заява про приєднання до Договору заповнюється у письмовій формі і подається Постачальнику в офісі Постачальника або представнику Постачальника.

    • та/ або шляхом згоди Споживача на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту всіх істотних умов Договору в т.ч. без підпису письмового примірника, чи заяви на приєднання, якщо Споживач оплатив послугу з підключення, до електронної комунікаційної мережі Постачальника, чи вчинив інші конклюдентні дії, вважається ознайомленим, та таким, що погоджується з усіма умовами даного договору. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до повноважень ЦК України та є рівносильним підписаному договору.

  2. Споживач, який вчинив зазначені вище дії та приєднався до цього Договору, цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору.

 3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

  1. Умови надання Послуг:

   1. Замовлення Споживачем Послуг в зоні надання Постачальником таких Послуг і наявність у Постачальника технічної можливості надання Споживачу Послуг.

   2. Укладення Споживачем з Постачальником цього Договору.

   3. Використання Споживачем для отримання Послуг налаштованого Кінцевого обладнання та програмного забезпечення.

   4. Замовлення Споживачем Послуг.

   5. Оплата Споживачем Послуг Постачальника.

   6. Реєстрація Споживача в мережі.

  2. Споживач замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.

  3. Постачальник здійснює облік наданих Послуг та здійснених Споживачем оплат за такі Послуги.

  4. Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Споживачем параметрам Послуг.

  5. Порядок і строки інформування Постачальником Споживача:

   1. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Споживач може звернутися з питань надання Послуг до Постачальника, зазначені у цьому Договорі та на Сайті Постачальника.

   2. На підставі письмового запиту Споживача Постачальник протягом місяця з моменту отримання запиту надає Споживачу інформацію про отримані ним Послуги.

 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Постачальник має право:

   1. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові Послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові Послуги, розмістивши повідомлення про це на Сайті Постачальника, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження. У випадку непогодження Споживача з новими Тарифами він має право достроково припинити дію Договору, письмово попередивши про це Постачальника не пізніше ніж за п’ять днів до введення нових Тарифів. У випадку неотримання Постачальником у вказані строки повідомлення від Споживача про відмову від Договору Тарифи вважаються прийнятими Споживачем. Припинення дії Договору за бажанням Споживача відбувається в обумовлені даним пунктом строки виключно за наявності в повідомленні посилання про підстави припинення Договору та не звільняє Споживача від сплати взятих на себе зобов’язань, згідно Договору чи окремих додаткових угод (якщо такі були підписані) між Постачальником та Споживачем. Зміна Тарифів відбувається 1-го числа місяця, наступного за місяцем розміщення повідомлення на Сайті Постачальника.

   2. Тимчасово, частково скорочувати або повнісю припиняти надання Послуг у випадках:

    • заборгованості Споживача за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги, або припинити надання Послуг у разі, якщо Споживач не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства строк після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати;

    • використання Споживачем на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами та/або Умовами, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;

    • несанкціонованого втручання Споживача в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Постачальника;

    • отримання письмової заяви чи усного звернення Споживача;

    • проведення Постачальником ремонтних чи профілактичних робіт;

    • встановлення факту розсилання Споживачом спаму;

    • порушення Споживачем вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання;

    • виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.

     Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Споживачем підстав для тимчасового припинення, та сплати вартості за повторне ввімкнення/авторизацію, якщо таке встановлено Постачальником.

   3. Здійснювати повне або часткове обмеження окремих дій Споживача в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування електронної комунікаційної мережі та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.

   4. Відмовитись від виконання зобов'язань за цим Договором, не відшкодовуючи при цьому збитки, які можуть виникнути у зв'язку з припиненням Договору, у випадках невиконання Споживачем умов цього Договору; використання Послуг для будь-яких незаконних цілей, а також отримання Послуг незаконним способом.

   5. Не підключення та/або відключення підключеного до електронної комунікаційної мережі кінцевого обладнання Споживача у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

   6. Проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт електронних комунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим обмеженням надання Послуг попередньо сповістивши про це Споживача, шляхом розміщення на Сайті Постачальника відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.

   7. Обмежити обсяг трафіку або надання Послуг у випадку виявлення Постачальником нетипового навантаження на Електронну комунікаційну мережу Постачальника (вірусні програми, різкий ріст трафіку Споживача тощо…), яке спричинене Споживачем, до з’ясування обставин такого навантаження.

   8. З метою забезпечення надання Послуг, передавати Споживачеві в тимчасове користування електронне комунікаційне обладнання.

   9. Здійснювати спілкування виключно через електронне листування у випадку нецензурного телефонного або особистого спілкування Споживача з представниками Постачальника.

   10. Здійснювати запис телефонних розмов із Споживачем з метою контролю якості обслуговування Споживача, додаткового фіксування усно заявлених претензій, скарг, зауважень та побажань, а також отримання довідкової інформації про послуги Мережі Постачальника, та використовувати такі записи згідно чинного законодавства України.

    4.1.11 Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.

    4.1.12. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

  2. Постачальник зобов’язаний:

   1. Забезпечити Споживачу доступ до мережі Інтернет протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту реєстрації замовлення (при наявності технічної можливості підключення).

   2. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері електронних комунікацій, умов цього Договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.

   3. Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством.

   4. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.

   5. Попереджати Споживача про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення їх Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством.

   6. Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Споживача про їх зміну.

   7. Інформувати Споживача про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до електронної комунікаційної мережі загального користування (на запит Споживача).

   8. При зверненні Споживача, своєчасно, в строк що не перевищує 5 (п’яти) робочих днів з моменту надходження та фіксування заяви Споживача про неотримання та/або погіршення якості Послуг, ліквідувати пошкодження, що виникли у межах сфери відповідальності Постачальника і перешкоджають Споживачу користуватися Послугами Постачальника. Пошкодження магістральної електронної комунікаційної мережі усувається Постачальником протягом доби (24 години) з моменту зафіксованого звернення.

   9. Направляти своїх працівників за викликом Споживача для усунення пошкоджень лінії, обладнання, виконання інших робіт за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов'язанням пред'являти посвідчення Споживачу.

   10. Інформувати Споживача про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів електронних комунікаційних мереж, якщо Споживач не користувався цими Послугами.

   11. Приймати від Споживача звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

   12. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.

  3. Споживач має право:

   1. Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.

   2. Замовляти у Постачальника будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Споживачу.

   3. Отримувати від Постачальника відомості про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством.

   4. Самостійно змінювати Тарифний план надання Послуг через Особистий кабінет Споживача на Сайті Постачальника або ж звернутися до представників Постачальника. Будь яка зміна тарифного плану, фактично, відбуватиметься з 1-го числа наступного місяця.

   5. Отримувати консультації від служби технічної підтримки Постачальника стосовно надання Послуг.

   6. Достроково розірвати цей Договір за умови попередження Постачальника не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання.

   7. Не здійснювати плату за весь час пошкодження (аварії) електронних комунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Постачальником контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Споживача.

   8. На повторне надання Послуги, після оплати заборгованості (при наявності) та вартості повторного підключення до Мережі.

   9. На призупинення надання Послуг, що забезпечить збереження наявних коштів на особовому рахунку, звернувшись до представників Постачальника, терміном що не перевищує трьох календарних місяців в рік.

   10. Відмовитись від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.

   11. Оскаржувати неправомірні дії Постачальника згідно із законодавством.

   12. На реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

  4. Споживач зобов’язаний:

   1. Сплачувати замовлені Послуги у розмірах, порядку та в строки, встановлені цим Договором та відповідно до законодавства. Самостійно проводити авансові платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс Особового рахунку залишався позитивним у будь- який момент дії даного Договору.

   2. Вчасно ознайомлюватись із станом свого Особового рахунку та з інформацією, що публікується для Споживачів у будь-якому зручному джерелі: на сайті Постачальника http://www.uainet.net, у Представників Постачальника, у Центрі обслуговування Споживачів. Споживач не має право пред’являти Постачальнику претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що публікується для нього.

   3. При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті Послуг, обов'язково вказувати персональний логін.

   4. Не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності.

   5. Не допускати використання Кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

   6. Не допускати використання на комерційній основі або у інший спосіб Кінцевого обладнання та ліній для надання електронних комунікаційних послуг третім особам.

   7. Утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та мережі в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.

   8. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі, за телефоном, зазначених в статті 10 цього Договору.

   9. Забезпечити уповноваженим представникам Постачальника вільний доступ до електронної комунікаційної мережі.

   10. Самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо безпечності інформації, яка передається через Інтернет.

   11. Не здійснювати дій, які прямо не заборонені умовами цього Договору, але можуть бути кваліфіковані як втручання в мережу Постачальника.

   12. Не виконувати своїми силами та не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту Споживчої ділянки Мережі та встановленого Постачальником обладнання та не намагатися будь-яким чином самостійно усунути несправності чи недоліки роботи обладнання Постачальника.

   13. Своєчасно оновлювати антивірусні програми з метою захисту власного комп’ютера та не встановлювати програми, що знижують показники рівня якості Послуги доступу до мережі Інтернет.

   14. Не використовувати мережеві ідентифікатори третіх осіб, не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори, не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, не розсилати спам, не здійснювати та не сприяти здійсненню будь-яких дій, які заважають роботі інших Споживачів та Послуг або нормальному функціонування обладнання Постачальника.

   15. Якщо місце отримання Послуг орендується Споживачем, узгодити та отримати письмовий дозвіл від власників, в якій знаходиться місце отримання Послуг, на проведення робіт по введенню кабельних ліній по фасаду чи через вхідну кабельну каналізацію такої будівлі та на виконання робіт по прокладенню кабельної (Споживчої) проводки всередині такої будівлі по всій довжині траси. У разі якщо місце надання послуг є власністю Споживача, Споживач дає повну беззаперечну згоду на прокладання такої лінії по всій довжині траси та будь які зауваження до представників Постачальника відсутні.

   16. Надавати спеціалісту Постачальника інформацію про місця кріплення коробів або прокладки кабелю. При цьому Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем та третіми особами у разі порушення функціонування систем життєдіяльності та комунікацій в приміщенні Споживача (попадання у труби, електропровід і тому подібне).

   17. Надавати відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.

   18. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.


 5. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Тарифні плани на всі види Послуг, що надаються Постачальником, встановлюються Постачальником самостійно.

  2. Постачальник має право формувати тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, вартість, територію та строк дії тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

  3. Споживач здійснює оплату Послуг обраних з переліку, що пропонуються Постачальником Споживачу згідно встановлених Тарифних планів та Тарифів на додаткові Послуги, з якими можна ознайомитись на Сайті чи в центрі обслуговування Споживачів.

  4. Щомісячний фіксований платіж оплачується Споживачем в порядку 100% перед оплати не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку відповідного Розрахункового періоду в національній валюті згідно Тарифів Постачальника. Щомісячний фіксований платіж є сталим та не підлягає перерахуванню у разі сплати в середині чи в кінці календарного місяця.

  5. Замовлені Споживачем додаткові Послуги, що надавались Постачальником в поточному місяці сплачуються Споживачем в повному обсязі до 1-го числа наступного розрахункового періоду.

  6. Оплата послуг здійснюється перерахуванням коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі форми рахунку, що міститься на Сайті Постачальника будь-яким доступним способом відповідно до законодавства, з подальшим зарахування цих коштів на особистий Мережевий ідентифікатор Споживача. Всі платежі в рамках цього Договору здійснюються Споживачем з обов’язковим зазначенням Мережевого ідентифікатора Споживача, прізвища, імені, по-батькові, для повної ідентифікації Споживача. Списання грошових коштів з Мережевого ідентифікатора Споживача проводиться автоматично кожного 1-го числа місяця та витрачаються на покриття щомісячних витрат згідно обраного Споживачем Тарифного плану та/або наданих додаткових Послуг.

  7. У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом Розрахункового періоду вони переносяться на наступний Розрахунковий період.

  8. Невикористання Послуг Споживачем не може бути підставою для їх несплати.

  9. Час неотримання Послуги Споживачем через невчасну оплату, несправність обладнання або проблеми, пов’язані з програмним забезпеченням, встановленим на обладнанні Споживача, не вважається простоєм і оплачується Споживачем в повному обсязі.


 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, встановлених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

  2. Постачальник не несе відповідальності:

   • за використання Споживачем Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Постачальника, або порушення вимог інструкцій виробника з використання Кінцевого обладнання;

   • за несанкціоноване втручання у роботу мереж, пошкодження Споживчої проводки, лінії або Кінцевого обладнання, викрадення електронного комунікаційного обладнання чи пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд;

   • за зміст інформації, яка отримується, передається або зберігається Споживачем;

   • за помилки і несправності програмного забезпечення Споживача, які можуть виникнути під час його роботи і доступу до мережі Інтернет;

   • перед третіми особами, якщо їм буде спричинений збиток, пов'язаний з використанням Послуг Постачальника, що надаються Споживачеві, як те: комп'ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкціонований доступ до матеріалів та інші;

   • за погіршення якості Послуг, перебої у роботі, за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або бізнес, пов’язані із використанням або неможливістю користуватися Послугою, що виникли внаслідок причин, що знаходяться поза межами контролю Постачальника.

  3. Споживач самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діями (чи діями іншої особи під мережевими реквізитами Споживача) особистості чи майну фізичних та юридичних осіб.

  4. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Споживача та завдання збитків з його вини, витрати Споживача, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Споживачем. Факт пошкодження мережі з вини Споживача оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Споживача від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Постачальника.

  5. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань унаслідок дії обставин непереборної сили, включаючи, але не обмежуючись: землетрус, повінь, ураган, інші стихійні лиха тощо, воєнні дії, викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд ліній електронних комунікацій, що використовуються Постачальником тощо, а також рішення та дії органів державної влади та місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню Договору.

  6. Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним погодженням.


 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

  1. Цей Договір є Договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Споживачів шляхом його розміщення на Сайті Постачальника.

  2. Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Споживачем) цього Договору та діє до моменту його припинення, в порядку передбаченому Договором.

  3. Постачальник може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на Сайті Постачальника за 10 (десять) календарних днів до введення в дію таких змін.

  4. Якщо Споживач не згоден з внесеними Постачальником змінами в цей Договір, Споживач повинен припинити отримання Послуг, письмово попередивши про це Постачальника. Якщо Споживач по закінченню 10 (десяти) денного строку з моменту оприлюднення на Сайті Постачальника інформації про внесення змін до цього Договору продовжує користуватись Послугами, це означає, що Споживач згоден із внесеними змінами в цей Договір.

  5. Датою прийняття усіх внесених Постачальником змін у Договір є дата оплати Послуг, що була здійснена Споживачем після публікації змін Постачальником.

  6. Споживач може в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Постачальником, письмово повідомивши Постачальника не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання цього Договору.

  7. Постачальник може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши Споживача за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання цього Договору за адресою, зазначеною Споживачом при укладені цього Договору.

  8. У разі порушення Споживачем умов цього Договору та/або законодавства України, Постачальник може без попередження в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

  9. Після припинення дії Договору Постачальник здійснює демонтаж електронної комунікаційної лінії та устаткування.

  10. Цей Договір достроково припиняє дію у разі анулювання, недійсності, закінчення терміну дії ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері електронних комунікацій, про що Постачальник не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору повідомляє Споживача шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Постачальника.

  11. У випадку не сплати Споживачем послуг більше трьох календарних місяців Договір вважається розірваним (крім випадків встановлених в п 4.3.9.). Повторне ввімкнення/авторизація можлива після оплати вартості повторного ввімкнення, згідно встановлених тарифів Постачальника.


 8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

  1. Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Постачальника і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи наступне: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Постачальника по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго, землетруси, повені, урагани, грози, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності Обладнання Постачальника або неможливості якісного надання своїх Послуг.

 9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

  1. Сторони зобов'язуються забезпечити актуальність і конфіденційність всієї інформації за цим Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

  2. Укладенням цього Договору Споживач засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та нормами законодавства у сфері електронних комунікацій, зокрема: Законом України «Про електронні комунікації», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».

  3. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору.

  4. Укладенням цього Договору Споживач відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Постачальнику на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання електронних комунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про електронні комунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України, Статутом Постачальника.

  5. У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

 10. РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА


Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮАІНЕТ+» Поштова адреса: 44700, м. Володимир, вул. Ковельська,181 Ідентифікаційний код 37029010

Постачальника включено до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та\або послуг за номером № 1144 Банківські реквізити: Розрахунковий рахунок: (IBAN) UA663808050000000026004314961, АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Адреса Сайту Постачальника: www.uainet.net e-mail: office@uaplus.net

тел. (093) 5287445, (067)7775679, (050)7747611, (073)7775679 (тарифікація згідно з умовами тарифного плану).

Заявка на підключення

Wi-fi роутер?
Характеристики
Характеристики
Характеристики
Характеристики
TV приставка?
Характеристики